Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
9 november 2020 - 15 januari 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 14 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

Kursen behandlar kropp, psyke, kön och sexualitet utifrån biologiska, psykosociala, kulturella och religiösa perspektiv. Den ger kunskaper om sexualitetens anatomiska och fysiologiska förutsättningar, om psykosexuell utveckling, samt om hur kroppen och psyket är sammanvävda i den sexuella erfarenheten. Kursens innehåll belyser vidare vikten av brett perspektivtagande i relation till klinisk praktik.

Behörighet

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt