Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 12 november 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

Kursen belyser sex- och samlevnadsundervisning och preventivt arbete framförallt i skola och inom hälso- och sjukvård. Den presenterar redskap och modeller för att arbeta med rådgivning, information och upplysning med olika målgrupper såsom exempelvis ungdomar, grupper från andra kulturer och, personer med funktionsnedsättning. Kursen innehåller klinisk sexologi med utgångspunkt från en psykosocial teoriram, där sexologisk kunskap tillämpas i upplysnings- och preventionsarbete rörande sexuella frågeställningar.

Behörighet

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt