Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 26 mars 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika typer av sexualitetsskildringar i ord och bild. Den är upplagd med två spår, där det ena tar upp sexualitet i litteratur, konst och film ur ett historiskt perspektiv. Ämnen som tas upp här är bland annat erotik och sexualitet i konsten, erotisk och förbjuden litteratur, sexualitet i svensk film och svensk filmcensur, sexualupplysningsfilm, den pornografiska filmens historia och debatten om pornografi. Viss bild-, text- och filmanalys ingår i det historiska spåret. Det andra spåret behandlar samtiden och fokuserar sexualitetsskildringar på Internet. Eftersom Internet är ett stort och mångfacetterat område sker detta genom att studenterna genomför projektarbeten individuellt eller i par under vägledning av kursansvarig lärare, och slutligen redovisar sina arbeten för varandra muntligt.

Behörighet

Behörighetskrav

Godkända kurser i mastersprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till studenter vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt