Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
29 mars 2021 - 4 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

I kursen behandlas sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett lokalt och globalt perspektiv. I relation till olika gruppers levnadsvillkor analyseras och diskuteras utbredning och spridning av sexuellt överförbara sjukdomar, abort, barn- och mödradödlighet, sexuell hälsa och sexuell riskutsatthet i migrationsprocesser samt olika aspekter på sexuell och reproduktiv hälsa, sexuellt utnyttjande och diskriminering.

Behörighet

Behörighetskrav

Godkända kurser i mastersprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande och återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt