Kurs inom program, Avancerad nivå
10 hp
Malmö dagtid 50%
31 augusti 2020 - 20 november 2020
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 12 november 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

Kursen har två fokus. Det ena utgörs av frågor om vetenskapsteori, forskningsmetoder och forskningsetik i relation till sexologi och sexualitetsstudier, medan det andra behandlar metoder för planering av forskningsprojekt inom området sexologi/sexualitetsstudier. Under kursen diskuteras hur forskningsprocessen kan betraktas som en integrerad process där till synes avgränsade delar är sammanlänkande. Skilda teoretiska utgångspunkter för vetenskaplig kunskapsproduktion och implikationer för val av metod och forskningsperspektiv diskuteras. Studenten orienterar sig inom ett självständigt valt forskningsfält och formulerar en projektbeskrivning för ett framtida forskningsprojekt.

Behörighet

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX711A, SX712A, SX721A, SX722A, SX731A samt SX732A eller SX733A).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärde-ring genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt