Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
23 november 2020 - 5 februari 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
15 november 2021 - 4 februari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

Kursen behandlar förhållandet mellan politiska värderingar, kulturella normer, samhällsutveckling och lagstiftning, både ur ett historiskt och samtida perspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt aktuell lagstiftning gällande sexualiteten, såsom t.ex. lagstiftning som reglerar sexuellt våld och tvång, sexköpslagen samt genitala ingrepp. Kursens huvudbegrepp är diskurs och anspråksformering. Studenten använder dessa begrepp i en självständig analys på ett eget valt tema.

Behörighet

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX711A, SX712A, SX721A, SX722A, SX731A samt SX732A eller SX733A)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt