Kurs inom program, Avancerad nivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Tandläkarutbildning

Kursinnehåll

Under kursen studeras diagnostik och behandling av andra sjukdomar i munhålans mjuk- och hårdvävnader än parodontit och karies med dess följdtillstånd. Andra teman för studier är öron-, näs- och halssjukdomar, trauma mot huvud, tänder och käkar samt patienter med smärtor i det orofaciala området. Ett väsentligt inslag under kursen utgörs av hur och när samarbete bör ske med specialist inom tandvården och/eller sjukvården för rätt omhändertagande av patienten. Terapiplanering ingår också i kursen.

Den kliniska verksamheten omfattar allmän vuxentandvård samt behandling av barn och ungdomspatienter med varierande behandlingsbehov.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: TV199A Tandhälsovård i samverkan (godkänd) TV100A Det orala ekosystemet (godkänd) TV102A Diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringar (godkänd) TV123A Diagnostik och behandling av karies och parodontit (godkänd) TV124A Prevention, diagnostik och behandling av karies och parodontit (godkänd) TV125A Diagnostik och behandling av infektioner i munhålan (godkänd) TV126A Utvärdering av diagnostik och behandling av orala infektioner

Godkända prekliniska och kliniska moment på kurs TV658A samt godkänd examination på kurs TV657A. Därutöver krävs en godkänd lägesrapport för det självständiga examensarbetet på avancerad nivå.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Examinationsansvarig ansvarar för analys och rapporterar till Utbildningsnämnden. Rapporten innehåller en sammanställning av måluppfyllelse, uppföljning av tidigare åtgärder, identifiering av nya problem och förslag till åtgärder. Kursansvarig ansvarar för att åtgärderna verkställs. Kursansvarig återkopplar till medarbetare och examinationsansvarig återkopplar till studenterna som utförde utvärderingen samt till studenterna på kommande kurs om vilka ändringar kursansvarig genomfört med anledning av utfallet i kursvärderingen. Samtliga kursutvärderingar finns tillgängliga för studenter och personal via fakultetens hemsida.

I tillägg sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinations-ansvarig tillsammans med hela studentgruppen (kursen).

Kontakt