Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
31 augusti 2020 - 6 november 2020
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 5 november 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar och belyser centrala begrepp, teorier och modeller i relation till huvudområdet omvårdnad och till medicinsk vetenskap av relevans för omvårdnadsarbetet riktat mot äldre ur ett professions- och verksamhetsperspektiv. Forskningsprocessen, förändringsteorier, kärnkompetenser, modeller för omvårdnad däribland omvårdnadsprocessen diskuteras i relation till specialistsjuksköterskans funktion inom vård av äldre. Begreppen kulturmedvetenhet profession och disciplin diskuteras och problematiseras. Sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet diskuteras. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett kritiskt förhållningssätt.

Behörighet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt