Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Biomedicinska analytikerprogrammet

Kursinnehåll

Kursens syfte är att studenten tillägnar sig kunskaper i kemi med fokus på kemiska jämvikter, buffertsystem samt kemisk bindning. Vidare ska studenten skaffa sig kunskaper i grundläggande organisk kemi, fysikalisk kemi, biokemi samt biologiska makromolekylers struktur och funktioner. Vidare ska studenten förvärva kunskaper om intracellulära strukturer, cellulär rörelse och interaktion mellan celler. Dessutom skall studenten fördjupa sina kunskaper inom metabolism, grundläggande mekanismer för intracellulär sortering, cellsignalering, DNA replikation och celldelning.

Kursen består av två delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursutvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna, Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt