Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Biomedicinska analytikerprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen skall studenten ha genomgått programmets kurser i termin 1 och 2 med godkända resultat omfattande minst 45 högskolepoäng.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter respektive delkurs och återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt