Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Biomedicinska analytikerprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända resultat i kurserna under termin 1-4 i programmet eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultaten till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt