Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin förståelse för hur ventilationen påverkar innemiljön, komforten och energianvändningen i en byggnad. Kursen syftar även till att studenten ska kunna utforma och dimensionera vanliga ventilationssystem i en byggnad.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

BG324A: Skriftlig tentamen 2, 8 hp och Inlämningsuppgift Installationsteknik samt akustiklaboration, 6 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt