Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och färdigheter i att utforma husbyggnader ur byggnads- och installationsperspektiv, där byggnaden betraktas som ett system snarare än olika delar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 10 hp från kursen BG315A Husbyggnad, teknik och funktion.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt