Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap och förståelse för aspekter som berör mark- och vattenförsörjningsfrågor inom samhällsbyggandet. Studenten ska få en god inblick i geologiska och geotekniska förhållanden som påverkar byggande, samt bli väl förtrogen med de vanligast förekommande geokonstruktionerna. Kursen syftar även till att studenten utvecklar kunskap om geodetisk mätningsteknik samt förmåga att tillämpa den i mätningar och beräkningar inom byggbranschen.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav:

Godkänd inlämningsuppgift I1 från kursen BG324A, Godkänd tentamen från kursen BG315A,

alternativt Godkänd inlämningsuppgift I1 från kursen BG324A, Godkänd inlämningsuppgift I1 från kursen BG315A.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt