Om kursen

Kursen syftar till att studenterna utvecklar kunskap och färdighet inom byggekonomi och byggprojektledning utifrån byggföretagets projektbaserade- och industriella produktion.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser: BG319A – Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion.

Godkända delmoment: Inlämningsuppgifter 1 i BG315A

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt