Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 2 mars 2023

Om kursen

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i svensk miljörätt och en inblick i EU:s miljörätt samt en förståelse för dess betydelse för den svenska miljörätten. Kursen syftar till att ge en förståelse för miljöbalkens betydelse för samhällsplaneringen och belyser kopplingarna mellan miljöbalken och plan- och bygglagen samt annan lagstiftning av betydelse för markexploatering och samhällsbyggnad. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper beträffande de rättsliga regler som styr planprocessen. Studenten ska också utveckla förståelsen för de rättsliga konflikter som kan uppstå mellan kommun, markexploatörer och andra intressenter.

Denna kurs ges som del av program:

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14)

Kontakt