Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förståelse av relationen mellan urban form och stadsliv. Genom att tillgodogöra sig olika metoder för stadsrumsanalys utvecklar studenten kunskap om staden och dess publika rum utifrån ett urbanmorfologiskt och byggnadstypologiskt perspektiv. Studenten utvecklar också förståelse av och förmåga att problematisera sambanden mellan enskilda byggnader och stadsrum i relation till privata och publika intressen i staden. Kursen syftar dessutom till att vidareutveckla studentens färdigheter i stadsrumsgestaltning.

Denna kurs ges som del av program:

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

AVK:

BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp

BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp

SSP:

BY152D Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp

BY154D Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp

BY162D Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp

BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt