Om kursen

Syftet är att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om hur olika sociala, kulturella och materiella processer påverkar människors vardagliga liv i staden samt hur ett sådant vardagslivsperspektiv kan användas som redskap i stadsplaneringen. Syftet är vidare att studenterna ska utveckla grundläggande förmåga att med hjälp av kvalitativa etnografiska metoder, genomföra fältarbete för att undersöka människors vardagliga liv i staden.

Denna kurs ges som del av program:

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt