Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
10 oktober 2022 - 27 november 2022

Om kursen

Kursens syfte är att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om strategisk, kommunal översiktlig planering. Med utgångspunkt i tidigare teoretiska studier i fysisk planering och planeringsteori ska studenterna utforma ett konkret planförslag av strategisk betydelse för kommunal planering.

Genom kursen utvecklar studenten fördjupad förståelse av översiktsplanen som planeringsinstrument och planeringsprocessens komplexitet. Vidare utvecklar studenten en fördjupad kunskap om samtida urbana frågeställningar på strategisk nivå.

Denna kurs ges som del av program:

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 90 hp inom programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering 180 hp, varav minst 75 hp i avslutade kurser inom huvudområdet Byggd miljö.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt