Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 november 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om regionala urbaniseringsprocesser, regionalpolitik ur ett samtida och historiskt perspektiv samt förutsättningarna för regional planering av den byggda miljön i relation till flernivåstyrning och långsiktiga hållbarhetsperspektiv. Vidare ska studenten fördjupa sin förståelse av samspelet mellan bebyggelseplanering, infrastrukturplanering och regionalpolitik ur ett nationellt såväl som internationellt perspektiv.

Denna kurs ges som del av program:

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 90 hp inom programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering 180 hp, varav minst 75 hp i avslutade kurser inom huvudområdet Byggd miljö.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt