Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö dagtid 100%
22 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla dels grundläggande teoretiska kunskaper om kommunikations- och samtalsprocesser dels förmåga att använda samtals- och intervjuteknik i sin framtida yrkesutövning.

Kursen syftar också till att studenten ska utveckla dels förmåga att kommunicera vid muntliga presentationer dels grundläggande kunskaper om hur icke-verbala signaler tillsammans med struktur, språk, argumentation samt visualiseringar påverkar lyssnarnas möjligheter att ta till sig ett budskap.

Denna kurs ges som del av program:

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt