Om kursen

Syftet är att studenten ska fördjupa sin kunskap om och förståelse av projektledning och arbete i projektform ur organisationsteoretiska och socialpsykologiska perspektiv samt utveckla färdigheter i akademiskt skrivande.

Denna kurs ges som del av program:

Arkitektur, visualisering och kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs:

BY206B alternativt BY206C Projektledning I, 5 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt