Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 6 mars 2022

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla en grundläggande förståelse av olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och relatera dem till metodologi. Syftet är också till att studenten ska få en fördjupad förståelse av relationen mellan teori och praktik och därmed utveckla sitt akademiska skrivande.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För behörighet krävs att minst 90 högskolepoäng inom något av programmen Arkitektur, visualisering och kommunikation eller Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering är godkända. Dessutom krävs att följande kurser inom huvudområdet är helt avklarade:

För Arkitektur, visualisering och kommunikation

 • BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp
 • BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY207B Byggd miljö: Samtida arkitektur och arkitekturteori, 10 hp
 • BY208B Byggd miljö: Strategisk kommunikation och stadsutveckling, 15 hp

För Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

 • BY152C Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp
 • BY154C Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp
 • BY162B Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp
 • BY252C Byggd miljö: Fysisk planering II, 10 hp
 • BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY179C Byggd miljö: Urban integration, 10 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om

resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kontakt