Om kursen

Kursens syfte är att studenterna ska utveckla färdigheter för att analysera och utforma arkitektur i bilder, ritningar, modeller och text. Kursen behandlar det byggda rummets uttrycksformer i relation till samhälleliga frågor ur ett etiskt, estetiskt, historiskt och samtida perspektiv. Studenterna lär sig grunderna i rumslig gestaltning, form-och färglära. Kursen introducerar studenterna till byggande sett ur ett arkitekturhistoriskt och stadsplaneringsperspektiv. De möter också byggnadstekniska principer, materiallära och grundläggande byggmaterialklassificering. Mot denna bakgrund utvecklar de en grundläggande förståelse för arkitekturens samspel med användarbehov men även den omvandling som byggandet står inför på grund av det moderna samhällets behov av en högre grad av miljöanpassat byggande. Studenterna utvecklar en förståelse för hur energieffektivt och klimatvänligt byggande är en del i ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande som detta kommer till uttryck i t.ex. Agenda 2030.

Denna kurs ges som del av program:

Hållbar arkitektur och urban gestaltning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Behörighetskraven inom naturkunskap uppfylls även med Kemi 1, Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt