Om kursen

Kursen syftar till att stärka studenternas färdigheter att utforma miljöer med viktiga existentiella och fysiologiska värden inom cirkulär arkitektur och hållbar utformning, s.k. berikad miljö. Kursen placerar cirkulär arkitektur och hållbar utformning i ett folkhälsoperspektiv och drar paralleller mellan byggnadsutformning och människans behov av fysiologisk stimulans. Kursen ställer ett nordiskt synsätt på människans samspel med arkitektur och byggd miljö i relation till andra perspektiv som förekommer internationellt, såsom regenerativ och reparativ design, bioarkitektur och ekologisk byggnadsteknik.

Denna kurs ges som del av program:

Hållbar arkitektur och urban gestaltning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Behörighetskraven inom naturkunskap uppfylls även med: Kemi 1, Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se