Kurs inom program, Grundnivå
10 hp
Malmö | dagtid | 100%
20 april 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Kursen är en fördjupning i fysisk planering med tyngdpunkt i hållbarhet ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Kursen syftar till studenten ska utveckla kunskap om och förståelse av strategier för att skapa en fysisk miljö utifrån platsens förutsättningar. Syftet är att vidareutveckla studentens färdigheter i fysisk planering, i att formulera strategier för gestaltning av den fysiska platsen i ett urbana sammanhang samt i att kommunicera dessa strategier. Kursens teoretiska förankring är design tänkande, relationen platssammanhang.

Denna kurs ges som del av program:

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

BY152D Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp

BY154D Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp

BY162D Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp

BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 h

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt