Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper, färdigheter och bedömningsförmåga inom konstruktion och programmering av inbyggda system.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • 10 hp från kursen DA215A Datateknik
  • 9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt