Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar en överblick över principer för, användning och begränsningar av mobila teknologier samt en fördjupning i de grundläggande fysikaliska begrepp och fenomen som dessa teknologier beror på.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • 10 hp från kursen DA215A Datateknik
  • 9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering
  • 3,5 hp från kursen DA216A Dator- och Internetteknik

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt