Om kursen

Kursens syfte är att introducera studenten för de tankesätt, färdigheter, modeller, metoder och verktyg som innefattas i begreppet systemutveckling och att låta studenten skapa sig förståelse och praktiska färdigheter om begrepp, modeller, metoder och standarder som används inom utveckling av datorbaserade informationssystem. Kursen syftar även till att introducera studenten till projektarbete och att utveckla studentens förmåga att skapa, delta i och koordinera projekt inom datavetenskap och tillämpad IT.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

9 hp från någon eller flera av kurserna:

DA339A Objektorienterad programmering

DA315A Objektorienterad spelprogrammering

DA106A/DA156A Introduktion till webbutveckling

DA354A Introduktion till programmering

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kurserna:

DA211A Introduktion till studier i datavetenskap/DA154A Introduktion till datavetenskap, DA156A Introduktion till webbutveckling/DA106A Introduktion till webbutveckling och DA354A Introduktion till programmering

alternativt

DA211A Introduktion till studier i datavetenskap/DA154A Introduktion till datavetenskap, DA339A Objektorienterad programmering och DA217A Databasteknik

alternativt

DA315A Objektorienterad spelprogrammering och DA301A Speldesign

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt