Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen genomförs i två delar – dels en förberedande del och dels en del som utgörs av själva examensarbetet. Arbetet kan vara av utredande eller konstruerande karaktär, och redovisas muntligt i en presentation och skriftligt i en rapport.

Delmoment 1: Ingenjörsvetenskap och förstudie (15 hp)

Momentet syftar till att förbereda studenten för att genomföra ett självständigt examensarbete genom att studera och utföra ett antal fallstudier och uppgifter som kan vara relaterade till en vald frågeställning. Delmomentet resulterar också i en förstudie för det projekt som sen utförs i delmoment 2. Områden som tas upp i momentet innefattar:

1.1

 • Teknikhistoria, ingenjörsrollen och ingenjörsetik
 • Ingenjörsmetodik och forskningsmetodik
 • Teknik, miljö och ekonomi
 • Projektbeskrivning och -planering
 • Akademiskt skrivande

1.2

 • Problemformulering, problemstrukturering, problemavgränsning och genomförbarhetsundersökning

1.3

 • Informationssökning

Delmoment 2: Examensarbetet (15 hp)

Examensarbetetet består av ett självständigt arbete inom området datateknik. De olika delar som ingår är följande:

2.1

 • Utredning, utveckling eller implementation, inklusive utvärdering
 • Rapportskrivning
 • Redovisningar

2.2

 • Muntlig och skriftlig opposition på annat examensarbete

Behörighet

Behörighetskrav

Minst 120 hp inom ingenjörsprogrammet Datateknik och mobil IT inklusive godkända kurser:

 • Mobila system (DA124A)
 • Inbyggda system och signaler (DA139A)
 • Matematik: Analys A (MA203A)
 • Modeller och verklighet för datateknik (FY122A) alternativt Modeller och verklighet, inriktning TELMah (FY117A)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt