Om kursen

Syftet med kursen är att studenterna ska tillämpa de kunskaper och färdigheter som utvecklats under studietiden. Vidare syftar kursen till att studenten använder sig av sina ingenjörskunskaper för att fördjupa sin kompetens och träna på att genomföra ett examensarbete på ett ingenjörsmässigt sätt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 120 hp inom ingenjörsprogrammet Datateknik och mobil IT inklusive 4 av 5 av följande kurser godkända:

  • Mobila system (DA268A)
  • Programmering av Inbyggda system (DA267A)
  • Signalbehandling (DA383A)
  • Matematik: Analys A 7,5hp (del av MA209A)
  • Modeller och verklighet för datateknik (FY122A)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt