Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programutveckling och -design. Därigenom ska studenten även vidareutveckla sina programmeringsförmågor.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

DA354A: Introduktion till programmering.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt