Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 26 mars 2023

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en djupare förståelse för olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och deras historiska bakgrund inom informatikämnet. Kursen syftar även till att utifrån några av informatikämnets olika forskningsområden ge studenten kunskap om kvalitativa, kvantitativa, samt experimentella ansatser för kunskapsproduktion, samt ge studenten möjlighet till fördjupad förståelse för forskningsmetodologiska ställningstaganden, planering av vetenskapliga studier samt kunskap om olika kunskapsprodukters roll, funktion och syfte.

Denna kurs ges som del av program:

IT och ekonomi, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: DA370A, DA371A, DA372A, EK140A, EK150a, samt EK130A.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt