Om kursen

Kursen syftar till att studenten med hjälp av relevant matematik utvecklar fördjupade kunskaper, färdigheter och bedömningsförmåga inom tillämpningar av signalteori.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

10 hp från kursen DA215A Datateknik

9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering

3,5 hp från kursen DA216A Dator- och Internetteknik

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper motsvarande Analys A 7,5 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt