Om kursen

Kursens syfte är att introducera studenten till de tankesätt, färdigheter, modeller, metoder och verktyg som innefattas i begreppet systemutveckling och att låta studenten skapa sig förståelse och praktiska färdigheter om begrepp, modeller, metoder och standarder som används inom utveckling av datorbaserade system. Kursen syftar även till att låta studenten utnyttja färdigheter från tidigare kurser inom datateknik, nätverksteknik, objektorienterad programmering och programutveckling. Vidare är syftet att introducera studenten till projektarbete och att utveckla studentens förmåga att skapa, delta i och koordinera projekt inom systemutveckling.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

9 hp från DA339A Objektorienterad programmering

2,5 hp från DA215A Datateknik

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt