Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
29 mars 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursens syfte är att introducera studenten till de tankesätt, färdigheter, modeller, metoder och verktyg som innefattas i begreppet systemutveckling och att låta studenten skapa sig förståelse och praktiska färdigheter om begrepp, modeller, metoder och standarder som används inom utveckling av datorbaserade system. Kursen syftar även till att låta studenten utnyttja färdigheter från tidigare kurser inom datateknik, nätverksteknik, objektorienterad programmering och programutveckling. Vidare är syftet att introducera studenten till projektarbete och att utveckla studentens förmåga att skapa, delta i och koordinera projekt inom systemutveckling.

Kursinnehåll

Projekt handlar om att under en begränsad tid finna lösningar, utveckla digitala produkter, artefakter eller tjänster för ett specifikt syfte. Kursen är en bred introduktion till projektarbete och systemutveckling med avstamp ifrån datavetenskapliga synsätt och principer inom programvaruteknik. Inom ramen för kursen genomförs ett projekt. Integrerat i projektet behandlas grundläggande metoder för arbetsprocessen.

Kursen består av två delmoment:

Teori: Genom föreläsningar introduceras grundläggande systemutveckling med avseende på utvecklingsprocessen och processtöd. Projektarbete introduceras som ämne med avseende på arbetsmetodik och vanliga styrverktyg för projekt. Teorin förankras praktiskt genom att delar av denna tillämpas i projektarbetet.

Projektarbete: Ett datavetenskapligt projekt som tillämpar flera moment i utvecklingsprocessen, tex förstudie, kravinsamling, konstruktion, verifiering och validering, dokumentation samt projektadministration (tex projektpresentation, tidrapportering och uppföljning).

Behörighet

Behörighetskrav

9 hp från DA339A Objektorienterad programmering

2,5 hp från DA215A Datateknik

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt