Om kursen

Inom spelområdet är det av högsta vikt att använda resurssnåla algoritmer för att få karaktärerna att agera på ett trovärdigt, och till synes intelligent sätt. Kursen syftar till att introducera studenten till området artificiell intelligens och dess tillämpning i digitala spel.

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Totalt minst 30 hp i datavetenskap varav minst 15 hp i objektorienterad programmering

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA304A Tillämpade datastrukturer och algoritmer (eller motsvarande).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt