Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla djupare kunskap och färdigheter om teorier, metoder och verktyg för att studera användarupplevelse genom kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar, analyser och tolkningar.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Information bortom skärmar (4 hp)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt