Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter kring hur information presenteras för att stödja effektiv och tilltalande kommunikation. Detta innefattar kunskaper kring mänskliga förutsättningar, etablerade designprinciper samt metoder och verktyg för datavisualisering.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

DA100A: Interaktionsdesign för informationsarkitekter

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kurserna: DA211A: Introduktion till studier i datavetenskap, DA200A: Informationsarkitektur bortom skärmar, DA108A: Informationsarkitektur för flerplattformsapplikationer.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt