Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
7 november 2022 - 26 mars 2023

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap och förståelse för begrepp och metoder som är centrala vid utveckling av informationssystem. Studenten ska även nå en grundläggande färdighet i konstruktion av datorprogram. Vidare ska studenten uppnå förståelse av hur ett datorsystem fungerar på grundläggande logisk nivå, och hur det kopplas till högre nivåer genom lager av abstraktion.

Denna kurs ges som del av program:

IT och ekonomi, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt