Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 26 mars 2023

Om kursen

Studenten ska utveckla förståelse för etiska dilemman som följer med design, utveckling och användning av informationsteknik, teori och argumentation inom etik. Målet är studenten både visar en generell förståelse av etiska resonemang och en förmåga att tillämpa dessa i en praktisk verksamhet. Speciellt behandlas på kursen de sätt på vilka den moderna informationstekniken ger upphov till nya typer av etiska problemställningar.

Denna kurs ges som del av program:

IT och ekonomi, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kurser om 30 hp i huvudområdet informatik.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt