Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
7 november 2022 - 26 mars 2023

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande förståelse av hur ett företag eller annan verksamhet fungerar samt kan styras och utvecklas i relation till ekonomisk hållbarhet. Studenten ska utveckla förtrogenhet med grundläggande begrepp, modeller, teorier och problemområden inom ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys. Studenten ska utveckla förmåga att använda olika grundläggande begrepp, modeller och teorier inom ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys i relation till informationsteknik samt ekonomisk hållbarhet.

Denna kurs ges som del av program:

IT och ekonomi, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).