Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
27 mars 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Kursen syftar dels till att studenten utvecklar en fördjupad förståelse av projektarbete, projektledningsmetodik samt olika slag av projektstöd i form av laborativa datorövningar, dels till kunskap och förståelse av teorier om gruppdynamik, ledarskap, organisationsförändringar, verksamhetsutveckling och verksamhetssimulering. Vidare är syftet att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och förståelse av vetenskapliga perspektiv på IT och verksamheter samt utökade färdigheter inom akademiskt läsande och skrivande.

Denna kurs ges som del av program:

IT och ekonomi, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 30 hp slutförda inom huvudområdet informatik, i vilka EK140A med slutförd Individuell skriftlig tentamen - Projektmetodik, (3,5 hp), Individuell skriftlig tentamen - Organisation och ledarskap (4,5 hp) samt minst två av tre obligatoriska caseseminarier utifrån organisationsteoretiska perspektiv med indiviuella inlämningsuppgifter (totalt 2 hp) ska ingå.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt