Om kursen

Kursen ger en introduktion till fastighetsmäklarrätten, som reglerar fastighetsmäklarens verksamhet och därmed definierar såväl de rättsliga förutsättningarna för att bedriva fastighetsmäkleri i Sverige och på EU:s inre marknad, som de krav som ställs på fastighetsmäklaren i yrkesutövningen. Kursen är även en del av den teoretiska och metodologiska progressionen i det rättsvetenskapliga spåret.

I enlighet med ovanstående behandlar kursen följande moment.

• Fastighetsmäklarrätten som en del av konsumenträtten och den allmänna kontraktsrätten

• Juridisk metod och fastighetsmäklarrättens källor

• Förmedlingsprocessen från intag till avslut

• Fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklarförordningen

• Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter

• Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

• Diskrimineringslagen

• EU-fördragen och den inre marknaden

• EU:s tjänstedirektiv och yrkeskvalifikationsdirektiv

• Praxis från Fastighetsmäklarinspektionen, domstolarna och Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd

• Praxis från EU-domstolen

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se