Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om och förståelse av bygg- och ombyggnadsprocessen utifrån beställarrollen i ett fastighetsföretag ur organisatoriska, tekniska, juridiska, ekonomiska, miljö- och samhälleliga perspektiv.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.

FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp.

Samt 5 hp i kursen:

FF304H Fastighetsförvaltning, 15hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt