Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i att analysera fastighetsmarknaden, dess aktörer och förutsättningar för att tillämpa dem i kontexten av en befintlig fastighet. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom såväl fastighetsekonomi som fastighetsteknik genom att praktiskt tillämpa tidigare kunskaper, men även genom fördjupade litteraturstudier och reflekterande seminarier.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

FF306F Byggprocessen 7,5hp

FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10hp

JU302F Hyres- och arrenderätt, 5hp

FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt