Om kursen

Kursen syftar till att studenten skall utveckla en förståelse för olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och relatera dessa till konkreta forskningsmetoder. Syftet är även att studenten skall utveckla en fördjupad förståelse av relationen mellan vetenskaplig teori och praktik genom att planera ett vetenskapligt arbete inom området fastighetsvetenskap och därigenom utveckla både sitt akademiska skrivande och förståelsen för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt