Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 27 mars 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Kursen behandlar barns språkutveckling och det tidiga läsandet och skrivandet utifrån ett första- och ett andraspråksperspektiv, samt förskollärarens ansvar när det gäller att stödja denna utveckling. En av kursens bärande tankar är att språkande och språkutveckling ses som en kreativ process i vilken interaktion och kommunikation spelar en avgörande roll. Studentens egen utveckling när det gäller att läsa, berätta och leda samtal bildar utgångspunkt för reflektion kring hur miljöer för språkutveckling kan skapas. Kommunikation genom varierade uttrycksformer, kring innehåll som hämtas från barns frågor, intressen och behov, behandlas. Kursen tar upp sociala, språkliga och intersektionellt betingade mönsters betydelse för pedagogens didaktiska val av innehåll och arbetsformer.

I kursen förväntas studenten relatera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet till kursens centrala innehåll. Inom ramen för akademisk literacy läggs i denna kurs särskild betoning på vetenskaplig analys.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO213A Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt