Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
29 mars 2021 - 6 juni 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annan ort eller studietakt

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Inom kursen ges möjlighet att studera förhållandet mellan barns individuella och gemensamma kultur (såsom kommunikation, relationer, vardagliga rytmer) och lokala, globala föreställningar om barndom och utbildning. Kursen behandlar också barns livsvillkor och möjligheter ur ett internationellt perspektiv. Politiskt och socialt upphöjda begrepp som värdegrund, hållbar utveckling, hälsa och utbildning analyseras i relation till barndom och barns livsvillkor.

I kursen förväntas studenten relatera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet till kursens centrala innehåll.

Inom ramen för akademisk literacy syftar kursen till att studenten ska utveckla självständighet i argumentation, problemformulering, analys och vetenskapligt skrivande.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: FO206A Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik (genomgången) eller FO216A Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt