Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
29 mars 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Kursens huvudteman är omsorg, fostran och samarbete ur ett mångfaldsperspektiv. Dessa teman behandlas och problematiseras som centrala kompetens- och ansvarsområden i förskolans och förskollärarens uppdrag. Inom kursen använder och diskuterar studenten särskilt teorier om barns perspektiv, delaktighet och aktörskap, vilka sätts i relation till uppdragen. Även frågor som rör förmågan att utveckla och upprätthålla ett konstruktivt samarbete med vårdnadshavare bearbetas.

I kursen förväntas studenten relatera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet till kursens centrala innehåll. Inom ramen för akademisk literacy läggs i denna kurs särskild betoning på kamratrespons och fortsatt arbete med referenshantering.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO218A Barndom och lärande: Förskolebarnets utveckling och lärande (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).

Kontakt