Om kursen

Genom att använda teoretiska modeller och logiskt tänkande lär sig studenten metoder för att sätta sig in i problem, planera och utföra en lösning på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt och komma fram till och presentera ett resultat. Detta förbereder studenten på framtida problemlösning och utvecklar hens förmåga att resonera kring och verifiera resultat till problem som saknar facit.

Kursen består av experimentell metodik med tillämpningar inom termodynamik.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt